E-mail:
Пароль:
Зарегистрироваться


Толковый словарь

Язык: монгольский
гэрээ

гэрээ — гэдэг нь хоёр буюу хэд хэдэн этгээд тодорхой асуудлаар бие биедээ буюу гуравдагч этгээдийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хүлээх талаар тохиролцож, хуулийн дагуу үйлдсэн бичиг баримтыг хэлнэ.

<< Предыдущие Следующие >>
<->
Переводы Словники
Отказ от ответственности | Проекты Интанаслово
Сайт создан при поддержке бюро переводов "Интана-Прайз"